Campamentos 2024

PRE-INSCRICIÓN

ATENCIÓN! Se non recibes unha resposta en 24h, envía un mail a escolagalegadeteatromusical@gmail.com

A EGTM informa de que os datos de carácter persoal proporcionados neste formulario, serán únicamente tratados pola persoa responsable da web, Sara Pérez Fandiño. A recopilación e tratamento dos mesmos ten como única finalidade, poder atender ás preguntas e demandas solicitadas vía web, e xestionar as preinscricións, así como informar dos cambios na EGTM e novos servizos nos que o solicitante mostre interese. Poderás exercer teus dereitos de acceso, rectificación, limitación e supresión en escolagalegadeteatromusical@gmail.com así como os demáis dereitos establecidos entre os artículos 15 e 22 do RGPD. Para consultar a información completa sobre Protección de datos descargue a política de privacidade no seguinte enlace. 

Horario do curso: de 10:00 a 14:00.

Idade: de 5 a 18 anos.

Obxectivos específicos do campamento

-Coñecer e levar á práctica os sistemas de interpretación na posta en escena do espectáculo.

-Aplicar as ferramentas de corpo, voz e interpretación na posta en escena do Teatro Musical.

-Crear espectáculos.

-Aprender a traballar de forma autónoma e a valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor.

-Fomentar a capacidade para automotivarse e organizarse nos procesos creativos.

-Utilizar a capacidade da imaxinación, a intuición, a intelixencia emocional e o pensamento creativo para a solución de problemas e para resolver situacións ficticias.

-Coñecer e aplicar a disciplina propia da arte dramática con boa actitude e implicación.

-Fomentar a expresión e creación persoal, integrando os coñecementos técnicos e prácticos adquiridos, asumindo o risco e tolerando o fracaso.

-Coñecer os principios de comunicación e expresión propios da linguaxe teatral.

-Recoñecer e tomar conciencia das posibilidades expresivas, corporais e vocais a través do teatro.

-Deixar atrás a timidez, e adquirir ferramentas para loitar contra ela.

-Falar e expresarse con determinación e claridade.

-Mellorar a dicción.

Metodoloxía

O método utilizado respecta os seguintes principios:

-Principio de priorización da práctica: a maior parte do traballo consiste na realización de exercicios prácticos e xogos.

-Principio de actividade e participación: mediante actividades que favorezan o dominio técnico e estimulen ó alumnado na dinámica da clase. Animarase á acción mediante comentarios críticos e reforzos positivos.

-Principio de individualización: respectando as diferenzas de cada alumno/a, favorecendo a adaptación á sua orixinalidade e expresividade.

-Principio de progresión: ordenación da actividade segundo un criterio de complexidade crecente.

-Principio de colaboración: fomentando a colaboración técnica e artística entre os alumnos/as.

-Principio de autoaprendizaxe: que permita que o alumnado descubra por el mesmo a aplicación e a finalidade do traballo, favorecendo a autorreflexión.

Actividades

Expresión corporal: O corpo, queda nos tempos modernos relegado a unha posición secundaria fronte a expresividade vocal, pero non podemos esquecer, que non existe unha boa comunicación se ambas partes traballan de xeito illado. É fundamental que dende a infancia, corpo e voz traballen xuntos nunha comunicación completa. O corpo é o motor e soporte das nosas emocións.

Acrobacia: Sen asumir riscos innecesarios, intentaremos que os rapaces e rapazas teñan unha primeira toma de contacto con esta actividade tan saudable e grupal.

Danza: Faremos un percorrido polos distintos estilos de baile dende os seus inicios primitivos como culto en sociedades primitivas ata as danzas urbanas máis modernas, pasando polo ballet, as danzas históricas e como non, o estilo fundamental do teatro musical, o jazz.

Música: Veranse os conceptos básicos da linguaxe musical e as aplicacións da materia dentro da expresividade e a interpretación teatral. Traballarase o oído musical e os conceptos tempo-ritmo.

Canto: O canto é a materia por excelencia no teatro musical. Aprenderán a técnica vocal básica no traballo de voz falada e cantada, pero tamén traballarán o canto aplicado á arte dramática, sen esquecer a fundamental unión corpo-voz.

Expresión oral: Os problemas na fala son comúns a estas idades. Os nenos e nenas poderán traballar a importancia da palabra oral e a boa pronunciación. É importante que os cidadans teñan cada vez máis consciencia do uso da palabra e de como temos que falar e presentar proxectos en público.

Repertorio: Farase un pequeno percorrido polo repertorio da historia do teatro e o cine musical.

Teatro/Interpretación/Improvisación: Traballaranse as distintas ferramentas da Arte Dramática e a aplicación teatral desta. As persoas asistentes participarán nunha pequena montaxe teatral na que serán uns auténticos actores e actrices de teatro musical, interpretando, cantando e bailando. Ademais coñecerán a raíz do traballo actoral, dende os comezos do proceso: análise de textos, estudo e creación de personaxes, dominio das emocións...

Escenografía, máscaras e caracterización: O mundo do teatro contén unha boa parte de traballo plástico que os nenos poderán coñecer deseñando e compoñendo o seu atrezzo, máscaras e maquillaxe. Este é un traballo plástico e manual pero no que tamén se traballa a creatividade, a destreza manual e a organización de tarefas.